Περιοδικός Έλεγχος & Πιστοποίηση
Περιοδικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Ατμολεβήτων

Ο περιοδικός έλεγχος και η πιστοποίηση των ατμολεβήτων / ατμογεννητριών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες συντήρησης από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας (άνοιγμα θυρίδων υδροθαλάμου και καπνοθαλάμου, αντικατάσταση παλιών παρεμβυσμάτων, κ.α)
  • Εκτέλεση Μη Καταστροφικών Ελέγχων (παχυμετρήσεις, έλεγχοι με μαγνητικά πεδία και διεισδυτικά υγρά, υπέρηχοι)
  • Δοκιμή των συστημάτων λειτουργίας και ασφαλείας εν λειτουργία (δοκιμή ασφαλιστικού υπερπίεσης, πρεσσοστατών, αντλίες)
  • Υδραυλική δοκιμή παρουσία ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποιήσεων
  • Έλεγχος καύσης, μέτρηση καυσαερίων και έκδοση του Φύλλου Μέτρησης Καυσαερίων
  • Έκδοση φύλλου αναφοράς εργασιών από την εταιρεία μας
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου από τον ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποιήσεων