Εξοικονομητές Ενέργειας Καυσαερίων

Εξοικονομητές Ενέργειας Καυσαερίων

Οι εξοικονομητές είναι εναλλάκτες καυσαερίων-νερού με σκοπό  τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/EC σχετική  με τον εξοπλισμό υπό πίεση (PED).


Steam boilers

Usually, the pressure range of most of the steam boilers is 8 ÷10 barg and the flue gas temperature is near 250 °C. By using the appropriate ECONOMIZER that temperature can be reduced up to 140 °C, which means that flue gas losses are reduced from 5÷7 %

Thus, a boiler with an ECONOMIZER will save fuel from 5÷7 % and the efficiency levelsfrom 93÷96 %

The great heat potential of the flue gases is used for heating up the boiler feed - water, which’ s temperature can rise up to 135 °C.

 

Hot /Superheated water boilers

The heat potential of the flue gases is used for heating up the return flow water of the boiler

In most of the cases the pay back of the investment of an economizer can be recovered in less than a year !!!

 

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Πτερυγιοφόροι σωλήνες υψηλής ποιότητας
  • Ευρύχωρες θυρίδες επιθεώρησης που εξασφαλίζουν εύκολο καθαρισμό και συντήρηση
  • Λυόμενη σύνδεση και συνεπώς εύκολη τοποθέτηση και απομάκρυνση τους
  • Ο εξοικονομητής είναι προ-εγκατεστημένος στον καπνοθάλαμο του λέβητα.
  • Οι εξοικονομητές ΑΡΤΕΜΗΣ σχεδιάζονται μεμονωμένα για κάθε νέο ή ήδη εγκατεστημένο λέβητα.

Ατμολέβητες

Οι περισσότεροι ατμολέβητες λειτουργούν σε πίεση μεταξύ 8 ÷10 barg και η θερμοκρασία των καυσαερίων τους είναι της τάξης των 250 °C (σε ονομαστικό φορτίο ). Με την τοποθέτηση του κατάλληλου εξοικονομητή η θερμοκρασία αυτή μπορεί να πέσει στους 140 °C, ενώ η μείωση απωλειών από καυσαέρια ανέρχεται σε  5 ÷7 %

Συνεπώς, με τη χρήση ενός εξοικονομητή μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου κατά 5 ÷7 % και ο βαθμός απόδοσης του λέβητα κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα της τάξης των 93 ÷96 %

Η ενέργεια που εξοικονομείται από τα καυσαέρια χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού τροφοδοσίας του λέβητα, η οποία μπορεί να φθάσει και στους 135 °C.

Λέβητεςθερμού/υπέρθερμουνερού

Η ενέργεια που εξοικονομείται από τα καυσαέρια χρησιμοποιείται για την αύξηση της θερμοκρασίας επιστροφών του λέβητα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η απόσβεση της εγκατάστασης ενός εξοικονομητή γίνεται μέσα σε ένα χρόνο !!!